REGULAMIN uczestnictwa, organizacji i funkcjonowania Amatorskiej Drużyny Piłki Siatkowej CHILLLI

§1

Podstawowym celem, powołania Amatorskiej Drużyny Piłki Siatkowej „CHILLLI” jest promowanie aktywnego trybu życia, ze szczególnym uwzględnieniem piłki siatkowej. Aktywność sportowa obejmuje: treningi, sparingi oraz turnieje krajowe i zagraniczne – reprezentowanie drużyny na arenie międzynarodowej.

§2

Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu w dni ustalone przez Zarząd Drużyny, po konsultacji z wszystkimi uczestnikami.

§3

Członkowie drużyny zobowiązują się do uiszczania miesięcznych składek, które składają się z 2 części: Ust.1 Część pierwsza jest zmienna i przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajmu sali. W zależności od ilości zawodników zdeklarowanych na dany miesiąc, koszty wynajmu sali dzielone są przez liczbę osób deklarujących się. Ust.2 część druga obejmuje kwotę przeznaczoną na rozwój drużyny i wynosi ok 10 zł. Zmiana wysokości kwoty nie wymaga zmiany zapisów niniejszego Regulaminu.

§4

Niniejszy Regulamin przewiduje możliwość przyznania pomocy finansowej z funduszu Drużyny jej członkom. Warunkiem uzyskania pomocy finansowej jest dokonywanie składek członkowskich przez nieprzerwany okres min. 6 miesięcy.

§5

Wynikająca z rozkładu treningów średnia miesięczna liczba spotkań, stanowiąca podstawę miesięcznej deklaracji uczestników, wynosi 8. Każdy z zawodników winien w terminie do 23 dnia danego miesiąca dokonać stosownej deklaracji uczestnictwa na miesiąc kolejny, i przekazać tę informację skarbnikowi Drużyny. Uczestnicy deklarują udział we wszystkich spotkaniach treningowych w danym miesiącu. Nieobecność na spotkaniu treningowym nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części wniesionej składki. Deklaracja obejmuje wyłącznie określenie się zawodników co do wszystkich treningów w danym miesiącu.

§6

Istnieje możliwość regulowania uczestnictwa w treningu opłatą jednorazową w wysokości 15 zł za jeden trening. Opłata pobierana jest przez skarbnika przed rozpoczęciem zajęć sportowych w danym dniu. Nowi zawodnicy są zwolnieni z opłaty za pierwszy trening, w jakim uczestniczą. Przez pierwszy miesiąc opłata jednorazowa dla nich wynosi 10 zł.

§7

Umowa podpisana z halą zobowiązuje Skarbnika do uregulowania opłat za udostępnienie sali do 7 dnia każdego miesiąca – z góry. Wobec powyższego, składki miesięczne powinny być wpłacane najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc składkowy. Obowiązują dwie formy płatności: gotówkowa i elektroniczna ( przelew bankowy )

§8

Uczestnik, który nie ureguluje składki w terminie ustalonym zgodnie z par. 7 , nie może uczestniczyć w treningach. Uiszczenie składki członkowskiej w terminie późniejszym skutkuje przywróceniem prawa do uczestnictwa w treningach z datą wpływu składki na rachunek bądź do Skarbnika Drużyny.

§9.

Gdy przyczyny losowe, niezależne od zawodnika, uniemożliwiają jego uczestnictwo w treningach, zgodnie z uprzednią deklaracją, członek Drużyny zobowiązuje się do uiszczenia określonej kwoty za bieżący miesiąc. Wpłacona kwota zostanie rozliczona w przyszłym okresie rozliczeniowym, na jego korzyść.

§10

Do obowiązków każdego z zawodników należy: a) odnoszenie się z szacunkiem do kolegów z drużyny, b) terminowe składanie deklaracji oraz uiszczanie składek miesięcznych, c) słuchanie się zaleceń trenera, d) ćwiczenie w obuwiu zmiennym oraz odpowiednim stroju sportowym, e) wykazywanie pozytywnego ducha współzawodnictwa, f) przestrzeganie bezwzględnego zakazu spożywania na terenie hali sportowej środków odurzających w tym: alkoholu, narkotyków i papierosów. Zawodnik, który przyjdzie na trening pod wpływem używek nie zostanie dopuszczony do trenowania, g) zapoznanie się z zasadami gry w siatkówkę.

§11

W przypadku nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w paragrafie 8 przez okres 2 miesięcy lub dłuższy, dopuszcza się możliwość wykluczenia zawodnika z Drużyny. W przypadkach rażącego łamania zasad niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego przewiduje się możliwość wcześniejszego wykluczenia zawodnika. Decyzję o wcześniejszym wykluczeniu podejmuje trener / Kierownictwo Drużyny, po zasięgnięciu opinii pozostałych uczestników treningów.

§12

Odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie drużyny jest zarząd.

§13

Zarząd w szczególny sposób dba o sprawną organizację procesów umożliwiających ciągły rozwój drużyny, co nie oznacza, iż jest to tylko ich obowiązkiem. Pozostali uczestnicy są w podobny sposób zobowiązani do podejmowania wysiłków mających na celu poprawę sprawności funkcjonowania Drużyny, co przekłada się na osiągane przez nią wyniki.

§14

Skład personalny Zarządu nie jest stały i może ulec zmianie. Regulamin przewiduje powołanie nowej osoby, lub zmianę osoby piastującej jedną z funkcji.

§15

Decyzje dotyczące funkcjonowania drużyny podejmuje zarząd.

§16

Oprócz Zarządu wyznaczone są osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie innych określonych czynności; między innymi rekrutowanie nowych zawodników, administracja grupy mailowej, administracja strony internetowej, opieka nad apteczką i piłkami, itp. Ich skład może się zmieniać w sposób płynny aczkolwiek kontrolowany przez Zarząd.

§17

Zawartość apteczki powinna być używana tylko w przypadku kontuzji a nie do „profilaktyki” a konieczność skorzystania z niej należy zgłaszać prowadzącemu trening.

§18

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania drużyny będą udostępniane członkom Drużyny w ramach grupy mailowej „CHILLLIsiatkowka” oraz w prywatnej grupie na Facebook.